Algemene voorwaarden verkeersborden-oefenen.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn per 2 december 2011 van toepassing.
Online PDF formaat: Algemene-voorwaarden.pdf

Artikel 1 Definities
1.1 Seerden Design beheert de website www.verkeersborden-oefenen.nl. Via deze website kan een internetgebruiker online verkeersborden voor de auto, bromfiets of motor oefenen.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. verkeersborden-oefenen, handelend onder de naam verkeersborden-oefenen.nl, gevestigd aan de Stratumseind 32 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72043202;
b. klant: de persoon die via de website met verkeersborden-oefenen.nl een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt tussen verkeersborden-oefenen.nl en de klant;
d. verkeersborden: het online verkeersborden dat de klant via de website kan oefenen;
e. tegoed: het tegoed dat de klant via de website kan bestellen om verkeersbordens te oefenen;
f. website: de website www.verkeersborden-oefenen.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en voor iedere overeenkomst tussen verkeersborden-oefenen.nl en de klant waarop verkeersborden-oefenen.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. verkeersborden-oefenen.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website
De website bevat links naar andere websites dan www.verkeersborden-oefenen.nl. verkeersborden-oefenen.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. verkeersborden-oefenen.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
4.2 verkeersborden-oefenen.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 verkeersborden-oefenen.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 Het tegoed
6.1 Met 1 tegoed kan de klant 1 verkeersborden oefening maken.
6.2 Betaling van het tegoedpakket geschiedt via telefoon.
6.3 Tegoeden kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

Artikel 7 De verkeersborden oefening
7.1 Indien de klant een aanvang maakt met een verkeersborden en dit verkeersborden niet direct afmaakt, dan heeft de klant de keuze om het verkeersborden alsnog af te maken binnen 1 dag of om de verkeersborden oefening in zijn geheel opnieuw te doen.
7.2 Indien de klant de verkeersborden oefening afmaakt, dan blijft het tegoed van de klant ongewijzigd.
7.3 Indien de klant de verkeersborden oefening niet afmaakt en dit verkeersborden opnieuw doet, dan kost dat de klant weer 1 tegoed.

Artikel 8 Herroepingsrecht
De klant die via de website een overeenkomst met verkeersborden-oefenen.nl aangaat, kan de overeenkomst niet binnen 7 werkdagen na de levering ontbinden omdat de dienst onmiddellijk aanvangt. De klant kan in elk geval geen beroep doen op het herroepingsrecht zodra het tegoed is gebruikt of verbruikt.

Artikel 9 Klachten
9.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij: verkeersborden-oefenen.nl
Stratumseind 32 - 2.03
5611ET Eindhoven
e-mail: info@verkeersborden-oefenen.nl
tel: 06-57596173
9.2 Klachten worden door verkeersborden-oefenen.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
10.2 De verkeersborden oefening is zorgvuldig samengesteld. verkeersborden-oefenen.nl garandeert echter niet dat er geen fouten en/of onvolkomenheden in het verkeersborden zitten. verkeersborden-oefenen.nl is voor dergelijke fouten en/of onvolkomenheden niet aansprakelijk.
10.3 verkeersborden-oefenen.nl garandeert niet dat de website en/of het verkeersborden te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. verkeersborden-oefenen.nl streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
10.4 verkeersborden-oefenen.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van verkeersborden-oefenen.nl onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat verkeersborden-oefenen.nl dient te vergoeden nimmer hoger dan het bedrag dat de klant voor 1 tegoed heeft betaald.
10.5 Aan eventuele tips en/of adviezen die op de website staan vermeld kan de klant geen rechten ontlenen.
10.6 verkeersborden-oefenen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. verkeersborden-oefenen.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
10.7 verkeersborden-oefenen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
10.8 Indien verkeersborden-oefenen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkeersborden-oefenen.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan verkeersborden-oefenen.nl heeft betaald.
10.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkeersborden-oefenen.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is verkeersborden-oefenen.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover verkeersborden-oefenen.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, alsmede iedere andere situatie waarop verkeersborden-oefenen.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van verkeersborden-oefenen.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 12 Geheimhouding
verkeersborden-oefenen.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
13.1 Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, verkeersbordens e.d. berusten uitsluitend bij verkeersborden-oefenen.nl of bij haar licentiegever. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, verkeersbordens e.d. te kopiėren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciėle doeleinden te gebruiken, tenzij verkeersborden-oefenen.nl of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.
13.2 Het is verkeersborden-oefenen.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op het verkeersborden.
13.3 Het is enkel toegestaan om verkregen of uitgeprinte informatie aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

Artikel 14 Beveiliging en internet
verkeersborden-oefenen.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar verkeersborden-oefenen.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
15.2 verkeersborden-oefenen.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Op elke overeenkomst tussen verkeersborden-oefenen.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
15.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en verkeersborden-oefenen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar verkeersborden-oefenen.nl gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien verkeersborden-oefenen.nl een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.